CÂN BẰNG MÔN PHÁI

CÂN BẰNG MÔN PHÁI

Để server cân bằng hơn thì đội ngũ game Tình Võ Lâm thực hiện cân bằng lại môn phái.

Các huynh  đến lễnhận tín vật môn phái ( Nhận đến ngày 13/11).

Chi tiết cân bằng môn phái ở dưới